Z inicjatywy byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, ponad osiemnastomiesięcznym okresie legislacyjnym uchwalona została ustawa o ochronie krajobrazu. Zmieniła ona aż dziesięć aktywnych już aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym. Należą do nich między innymi: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o drogach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa – prawo ochrony środowiska. Ustawa ta, zwana krajobrazową wprowadza wiele nowych pojęć oraz systematyzuje już te istniejące. I tak reklama, zostaje zdefiniowana w artykule 4, punkcie 23 ustawy o drogach publicznych. Takie terminy jak: tablica reklamowa, urządzenie reklamowe i szyld zdefiniowane są w artykule 2, odpowiednio w punktach: 16b, 16c i 16d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chociaż proces ustawodawczy trwał ponad półtora roku nie zostało wprowadzone pojęcie bilblbordu czy też zakwalifikowanie go, do którejś z powyższych kategorii. Mało tego, samo pojęcie krajobrazu, wydaje się niezbyt dopracowane i niejednoznaczne. A winno być ono spójne i czytelne, ze względu na szczególną ochronę jaką nad nim ustawa ta wprowadziła. Pośrednio ustawa ta nakłada na firmy reklamowe Łódź, i w każdej innej miejscowości, a nawet wiosce nowe obowiązki. Muszą one już nie tylko umieć zaprojektować, zrealizować i zamontować szeroko rozumiane obiekty reklamowe, ale także obligatoryjnie od 10 września 2015 roku (bo z tym właśnie dniem wchodzi w życie), znać dokładnie lokalne przepisy tego powszechnie obowiązującego aktu prawnego, jak i innych przepisów prawnych, uchwalonych w oparciu o nią.

Orientacja w zasadach i warunkach umiejscawiania

Przede wszystkim kluczowa jest orientacja w zasadach i warunkach umiejscawiania tychże obiektów w przestrzeni publicznej, by nie narazić siebie oraz swoich klientów na konieczność ponoszenia dotkliwych finansowo sankcji za nielegalne reklamy. I tak kary za bezprawne reklamy wynosić będą czterdziestokrotność opłat reklamowych, i będą powiązane ze stawkami uchwalanymi przez gminy. Do ich uregulowania będą obowiązane podmioty, które takową reklamę umieściły. A jeżeli ich identyfikacja nie będzie możliwa, wówczas do odpowiedzialności pieniężnej pociągnięci zostaną właściciele nieruchomości, na których znajdą się takie reklamy.