Samo słowo „reklama” pochodzi z języka łacińskiego reclamo / reclamare i oznacza odzew. Najprostsze pojęcie reklamy to po prostu specyficzny rodzaj informacji. W wąskim rozumieniu, reklamowanie to działania mające na celu nakłonienie do zakupu szeroko rozumianych produktów, czyli towarów handlowych i usług. W szerszym rozumieniu obejmuje również promowanie firmy na rynku oraz utrwalanie jej wizerunku. Zapewne, niełatwo będzie uwierzyć, że pierwsze swego rodzaju zalążki działań promujących odnajdujemy już w starożytności. Z reguły dotyczyły one tylko dwóch rodzajów usług. Mianowicie działalności gastronomicznej i handlowej. Właściciele szynków, oberży i gospod umieszczali na budynkach napisy, informujące o nich. Takie szyldy możemy spotkać także i dziś jako przykładowo tablice reklamowe Łódź czy inne, dowolne miasto w Polsce, mimo, iż od wieków starożytnych upłynęły już setki lat. Co do drugiej sfery działalności, to w przypadku handlu zastosowanie miała przede wszystkim reklama ustna. Kupcy, bowiem zazwyczaj krzycząc wychwalali oferowane przez siebie dobra. Reklamę pisemną zrewolucjonizowało wynalezienie w połowie piętnastego stulenia ruchomej czcionki przez niemieckiego rzemieślnika Johannesa Gensfleisch zur Laden zum Gutenberga. Możliwe wówczas stało się powielanie materiału pisanego na skalę przemysłową. Dzięki temu powstały pierwsze gazety, a następnie pojawiły się ogłoszenia prasowe. Wspomniany wynalazca – drukarz, a także jubiler z Moguncji przyczynił się również do zmiany obowiązującego wówczas powszechnie gotyckiego szablonu pisma ręcznego na typ pisma znacznie prostszego i mniej wyrafinowanego, a przez to bardziej czytelnego i przystępnego. Współcześnie mamy do dyspozycji cały wachlarz, zawierający na przykład litery reklamowe Łódź. Część znaków, które zwane są fontami, czyli kompletów czcionek, charakteryzujących się określonymi parametrami, takimi jak: styl, rytm, proporcja, dukt, układ szeryfów, cechy wizualne, jest dostępna na rynku odpłatnie, i jako rezultat intelektualnej działalności ludzkiej jest chroniony przez prawo autorskie. Część posiada bezpłatną licencję na ich wykorzystywanie, na przykład w reklamie wizualnej. Jest ona złożonym procesem obejmującym wiele etapów etapy, takie jak: projekt, realizacja, montaż, konserwacja. Wśród podmiotów z branży reklamowej wyróżniają się firmy reklamowe Łódź, a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje FLESZ Macieja Milińskiego. Hasło przewodnie tej marki to: „od projektu do realizacji”. Poszczycić się może ponad dwudziestoletnim stażem, a co za tym idzie dwudekadowym doświadczeniem w zakresie reklamy wizualnej.